Sveiki!

Privatumo politika

Privatumo sąlygos

 
 

1. Bendrosios nuostatos
Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau vadinama - "Mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė) pateiktus Pirkėjų (fizinių asmenų) (toliau vadinama - "Jūs") asmens duomenis.

Į el. parduotuvę pateiktus Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris apsilanko ir perka Mūsų el. parduotuvėje, konstitucinę teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
- apdorotume Jūsų pateiktus prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - "prekės") užsakymus;
- išspręstų iškilusias problemas, susijusias su Jūsų pasirinktomis prekėmis;
- įvykdytume kitus savo įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimo sutarties vykdymu;

Kitu apibrėžtu tikslu (įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais) Jūsų duomenis Mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.

Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų įsigytomis prekėmis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Šiose sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remdamiesi šių sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.

Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose sąlygose, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalėsime tai padaryti.

4. Informacija Jūsų kompiuteryje
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės el. parduotuvėje. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi el. parduotuve bei užtikrina, kad kiekvienąkart joje lankantis Jums nereikėtų į el. parduotuvę iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.

5. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
Tam, kad galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus, Mes turime iš Jūsų gauti kuo tikslesnius duomenis. Todėl el. parduotuvėje pateiktose registracijos formose Jūs turite nurodyti tikslius duomenis apie save ir jiems pasikeitus juos nedelsdami atnaujinti patys.

6. Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius.
Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per Mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne Mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

7. Asmens duomenų saugumas
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.

8. Pranešimai
Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu arba raštu, o atsakymą Jums išsiųsime el. paštu.

9. Sutikimas
PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į EL. PARDUOTUVĘ, JŪS SUTINKATE, KAD JIE BŪTŲ TVARKOMI KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.

10. Sąlygų keitimas
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai Jums el. parduotuvėje.
Jei naudositės Mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

11. Baigiamosios nuostatos
Šioms sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.

Informacija apie Mus
Visa informacija apie Mus pateikiama el. parduotuvės skilties srityje Kontaktai.